Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Mặt Nạ Melano CC Intensive Measures Dưỡng Trắng Trị Thâm  × 1 340.000 
Tạm tính 340.000 
Tổng 340.000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng của bạn, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong chính sách riêng tư.